Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Author Guidelines

Вимоги до оформлення статей у науково-технічний збірник

"Будівельне виробництво" ДП НДІБВ

 

СТРУКТУРА РУКОПИСУ

Відповідно до постанови ВАК України від 15.01.2003 № 7-05/1 текст статті повинен мати таку структуру: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор; формулювання мети статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Текст статті розбивається на відповідні розділи із підзаголовками, які виділені напівжирним шрифтом.

 

УДК (кегль - 12 пт)

<– порожній рядок  

Іваненко Анатолій Андрійович (кегль - 12 пт - прізвище, ім'я, по батькові - повністю)

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри управління проектами, ORCID: 0000-0001-9548-1959 (ступінь, звання, посада, ORCID – кегль - 10пт)

Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ (Организація, місто – кегль - 10пт)

Петренко Борис Борисович (кегль - 12 пт - прізвище, ім'я, по батькові - повністю)

Аспірант кафедри управління проектами, ORCID: 0000-0002-9115-2346 (ступінь, звання, посада, ORCID – кегль - 10пт)

Херсонський технічний університет, Херсон (Организація, місто – кегль - 10пт)

<– порожній рядок

НАЗВА СТАТТІ (КЕГЛЬ - 12 ПТ; НАКРЕСЛЕННЯ - "НАПІВЖИРНЕ"; ПО ЦЕНТРУ)
(Кількість слів в назві не більше 10)

<– порожній рядок

Анотація (мовою статті): кегль – 10 пт; накреслення – “курсив”, вирівнювання – за шириною; відступ зліва – 1,5 см, без абзацного відступу. (Анотація 90-150 слів. Повинна мати наступну структуру: Вступ – навіщо ви це робите та що було зроблено; Результати дослідження; Висновки)

<– порожній рядок – 10 пт

Ключові слова: (кегль – 10 пт, накреслення – курсив, напівжирне, вирівнювання – за шириною; відступ зліва – 1,5 см, без абзацного відступу) (від 5 до 10 слів. Між ключовими словами ставиться роздільник точка коми)

<– порожній рядок – 10 пт

Вимоги до набору

Формат аркуша: А4 (21 x 29,7 см).

Параметри сторінки: (відступи від краю): зліва – 2,25 см; справа – 2,25 см; зверху – 2 см; знизу – 2,5 см.

Шрифт статтіTimes New Roman; накреслення – пряме;  кегль – 10 пт  міжрядковий інтервал (множник) – 1,1.

Текст статті розташовується у два стовпчики однакової ширини – 8 см, відстань між стовпчиками – 0,5 см; відступ першого рядка абзацу – 0,75 см; вирівнювання – за шириною.

Підзаголовок (кегль – 12 пт): накреслення – напівжирне; відступів немає; вирівнювання – центроване; зверху та знизу відокремлюється
6
пунктами.

 

Набір формул: редактор формул
MS Equation 3.0, тобто в меню “Вставка” - в пункті “Об’єкт”.

В меню “Размер -> Определить” ввести такі розміри: Обычный – 10 пт;   Крупный индекс – 8 пт; Мелкий индекс – 7 пт;  Крупный символ – 14 пт; Мелкий символ – 10 пт.

Стиль формул – “прямий”, тобто в меню “Стиль -> Определить” поля “Формат символов” – пусті. Забороняється використовувати для набору формул вставку стандартних математичних формул, графічні об'єкти, кадри й таблиці.

 

Табличний заголовок (10 кегль, курсив) – обов’язковий. В шапці таблиці не повинно бути пустих клітинок

 

Таблиця 1 ‑ Назва таблиці

Не використовуйте для форматування тексту більше одного пробілу поспіль, не відокремлюйте знаки пунктуації від слів пробілами.

Не встановлюйте перенесення слів, не використовуйте колонтитули. Між значенням величини та одиницею її вимірювання ставте нерозривний пробіл (<Ctrl>+<Shift>+< пробіл >).

Рисунки обов’язково супроводжуються центрованими підрисунковими підписами (кегль – 9, курсив), (приклад на рис. 1, рис. 2, рис. 3).

Не допускаються кольорові фонові рисунки.

Допускається розташування великих рисунків, формул та таблиць з розривом сторінки
(до 17 см), але розміщення їх повинно бути виключно на початку сторінки або в кінці.

Якщо на рисунку представлений графік, то в підпису до рисунка повинні бути розшифровані всі позначення, включаючи осі координат.

 

 

Пристайні посилання виділяється підзаголовком “Список літератури” та оформлюється (кегль – 9 пт, курсив) згідно з міждержавним стандартом ГОСТ 7.1 - 2006:

“Список літератури” повинен містити не менше 10 та не більше 30 посилань. Посилання на свої статті та інших авторів – один до чотирьох (1:4)

 

Список літератури

 1. Костирко Т.Н. Університети України: приєднання до руху відкритого доступу // Вісник ОНУ. – Том 16. – Випуск 1/2 (5/6). – 2011. – С. 283 – 289. DOI: ******/****** (якщо є)
 2. Hirsch J.E. An index to quantify an individual’s scientic research output // arXiv: physics/0508025. ‑ v5. ‑ 29 Sep.
  – 5
  р. DOI: ******/****** (якщо є)

 1. 18. Новиков Д. Безымперская наука [Электронный ресурс]. ‑ http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=62747#. UmAPb3C8DCY, DOI: ******/****** (якщо є)

Стаття надійшла до редколегії ********

 

Рецензент: д-р техн. наук, проф. М.І. Сидоренко, Інститут радіофізики та електроніки НАН України, Харків.

___________________________________________________________________________________________________

<– порожній рядок – 10 пт

Варіант 1. Якщо текст статті – Український, то надаються анотації – Російська та Англійська + References

Варіант 2. Якщо текст статті – Російська, то надаються анотації – Українською та Англійська + References

Варіант 3. Якщо текст статті – Англійська, то надаються анотації – Українською та Російська, а References у пристайні посилання

 

Иваненко Анатолій Андрійович (кегль - 9 пт - прізвище, имя, по-батькові - повністю)

Доктор технических наук, профессор, профессор кафедры управления проектами, ORCID: 0000-0001-9548-1959 (степень, звание, должность, ORCID - кегль – 9 пт)

Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Киев (Организация, город, - кегль – 9 пт)

Петренко Борис Борисович (кегль - 9 пт - фамилия, имя, отчество - полностью)

Аспирант кафедры управления проектами, ORCID: 0000-0002-9115-2346 (степень, звание, должность, ORCID - кегль – 9 пт)

Херсонский технический университет, Херсон (Организация, город, - кегль – 9 пт)

<– порожній рядок – 9 пт

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (КЕГЛЬ - 9 ПТ; начертание - "полужирный"; ПО ЦЕНТРУ)
(Переклад російською мовою у відповідності до основного тексту статті)

<– порожній рядок – 9 пт

Аннотация. (на русском языке): кегль – 9 пт; накреслення – “курсив”, вирівнювання – за шириною; абзацний відступ – 0,75 см. (Аннотация 90-150 слов. Должна иметь следующую структуру: Введение - зачем вы это делаете и что было сделано; Результаты исследования; Выводы)

<– порожній рядок – 9 пт

Ключевые слова: (кегль – 9 пт, накреслення – курсив, напівжирне, вирівнювання – за шириною; абзацний відступ – 0,75 см. (надаються ключові слова у відповідності до основного тексту статті. Между ключевыми словами ставится разделитель точка запятой)

<– порожній рядок – 9 пт

Ivanenko Anatoliy

Doctor of Technical Sciences, Professor, Department of Project Management, ORCID: 0000-0001-9548-1959 (ступінь, звання, посада, ORCID – кегль – 9 пт)

Kyiv National University of Construction and Architecture, Kiev (Организация, город – кегль – 9 пт)

Petrenko Boris (кегль - 9 пт)

Postgraduate student project management, ORCID: 0000-0002-9115-2346 (ступінь, звання, посада, ORCID – кегль – 9 пт)

Kherson Technical University, Kherson (Организация, город,– кегль – 9 пт)

<– порожній рядок – 9 пт

НАЗВА СТАТТІ (КЕГЛЬ - 9 ПТ; НАКРЕСЛЕННЯ - "НАПІВЖИРНЕ"; ПО ЦЕНТРУ)
(Переклад англійською мовою у відповідності до основного тексту статті)

<– порожній рядок – 9 пт

Abstract (in English): кегль – 9 пт; накреслення – “курсив”, вирівнювання – за шириною; абзацний відступ – 0,75 см. (Анотація 150-250 слів. Повинна мати наступну структуру: Вступ – навіщо ви це робите та що було зроблено; Результати дослідження; Висновки)

<– порожній рядок – 9 пт

Keywords: (кегль – 9 пт, накреслення – курсив, напівжирне, вирівнювання – за шириною; абзацний відступ – 0,75 см. (надаються ключові слова у відповідності до основного тексту статті. Між ключовими словами ставиться роздільник точка коми)

<– порожній рядок – 9 пт

References (кегль – 9 пт)
References оформлюється за стандартом АРА за наступною формулою – Автор. (Дата публікації). Назва статті англійською мовою. Назва періодичного видання англійською мовою, Том (Випуск), Сторінка(и)

 1. Kostyrko, T. (2011). Universities of Ukraine: joining to open access motion. News of ONU, 16 –1/2 (5/6), 283 – 289,
  DOI: ******/****** (якщо є)
 2. Hirsch, J. E. (2005). An index to quantify an individual’s scientic research output. arXiv: physics(0508025), v5, 29 – 5,
  DOI: ******/****** (якщо є)

 1. Nivikov, D., & Bezymperskaya science [electronic source]. ‑ http://www.strf.ru/material.aspx? CatalogId=221&d_no=62747#.UmAPb3C8DCY, DOI: ******/****** (якщо є)

____________________________________________________________________________________________________________________

(линия отсечения устанавливается клавишей Tab через диалоговое окно Табуляция в меню Формат/Абзац/Табуляция)

<– порожній рядок – 9 пт

Посилання на публікацію

APA

Ivanenko, A., & Petrenko, B. (2014). Analysis of risks when ensuring information safety. Management of Development of Complex Systems, Issue 21, Р. 00 – 00. [in Ukrainian]

ГОСТ

Іваненко, А.А. Аналіз ризиків при забезпеченні інформаційної безпеки [Текст] / А.А. Іваненко, Б.Б. Петренко // Управління розвитком складних систем. – 2014. – 21. – С. 00 – 00.

 

Автор (вчена ступень, вчене звання, посада): Доктор технических наук, профессор, профессор кафедры управления проектами ІВАНЕНКО Анатолію Андрійович

 

Адреса робоча (кому направляти збірник): ІВАНЕНКУ Анатолію Андрійовичу, Повітрофлотський проспект 31, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна, 03680.

 

Адреса домашня: ІВАНЕНКУ Анатолію Андрійовичу, Повітрофлотський проспект 1, м. Київ, Україна, 03680.

 

Роб. тел.  +38(044) 333-33-33;

мобільний тел.: +38(093) 111-22-33;

дом. тел.: +38(044) 777-77-77;

E-mailivanov@knuba.edu.ua.

 

УВАГА! Остання сторінка статті заповнюється не менш, ніж на 3/4.

 

Правила оформлення списку літератури «Referenсes»
стиль APA (http://www.apastyle.org/).

 

Транслитерировать информацию следует согласно постановлению КМУ  от 27.01.2010 №55 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF)

 

 

Наведені додаткові вимоги, що стосуються анотації та списку літератури, продиктовані обов'язковими вимогами світових реферативних баз даних.

 

 

ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Обсяг рукопису – від 3 до 10 аркушів українською або російською мовами

Рукопис супроводжується: експертним висновком; рецензією доктора наук, професора; витягом з протоколу засідання кафедри (відділу).

Подані матеріали автору не повертаються.

 

Статті, рекомендовані до публікацій в збірник, подаються в електронному варіанті на e-mail: vistavca@ukr.net, а також обов’язковим є прикріпленням до статті є сканкопія версії документів, а саме рецензія, витяг з протоколу засідання кафедри та експертний висновок. Ці документи повинні бути  направлені на адресу збірника в оригіналі, разом зі статтею.

Телефони для довідок: (044) 248-48-68

Електронна адреса сайта збірника: www.ndibv-building.com.ua

Відповідальний секретар редколегії збірника – Галицький Олександр Михайлович